JAK ZOSTAĆ TERAPEUTĄ RELACYJNO – ROZWOJOWYM ?

Na wszystkie wątpliwości i pytanie odpowie Dyrektor Stowarzyszenia i Przewodnicząca Komisji Certyfikacyjnej

Eliza Pielacha

Cieszymy się, że chcesz dołączyć do grona terapeutów relacyjno-rozwojowych. Pomożemy Ci przejść przez proces rekrutacji, krok po kroku.
Będziemy również Twoim przewodnikiem na drodze prowadzącej do uzyskania certyfikatu terapeuty relacyjno-rozwojowego.

Kto może zostać terapeutą relacyjno-rozwojowym?

O tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego lub superwizora relacyjno-rozwojowego może się starać osoba, także obcokrajowiec, która zawodowo zajmuje się terapią lub edukacją osób z niepełnosprawnościami i/lub autyzmem

Jak zostać terapeutą relacyjno-rozwojowym?

Uzyskanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego wymaga ukończenia kursu wprowadzającego, udziału w superwizji, wizyt studyjnych w certyfikowanych placówkach oraz ewentualnie ukończenia dodatkowych szkoleń. Podczas superwizji analizowane są filmy nagrywane przez stażystów lub omawiane ważne tematy związane z ich pracą. Superwizje prowadzone są w formie indywidualnych lub grupowych spotkań w bezpośrednim kontakcie lub on-line. Konieczne jest odbycie minimum 20% superwizji bezpośrednich. Grupa superwizyjna może liczyć maksymalnie
6 osób.

Spotkania superwizyjne są punktowane. Uczestnik kursu powinien uzyskać 50 punktów, w tym 30 punktów za analizę materiału filmowego z własnej pracy (1 punkt za analizę jednego nagrania). Pozostałe 20 punktów może uzyskać za udział w superwizji grupowej (½ punktu) lub superwizji indywidualnej bez analizy nagrań (1 punkt za spotkanie).

Kursy, superwizje i wizyty studyjne są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest przez konkretnego superwizora i uwzględnia wpłatę na rzecz Stowarzyszenia. Wysokość obligatoryjnej wpłaty na rzecz Stowarzyszenia ustala Zarząd Stowarzyszenia.

Jesteś gotowy? To zaczynamy!

KROK PIERWSZY:

Warunkiem rozpoczęcia stażu i ubiegania się o tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego jest złożenie wniosku do Komisji Certyfikacyjnej. Kontakt do Komisji Certyfikacyjnej znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia.

Wniosek rekrutacyjny możesz pobrać TUTAJ 

Po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu, wniosek należy zeskanować i wysłać wraz z kopiami dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami lub/i z autyzmem na adres e-mail: biuro@relacyjno-rozwojowi.pl

Wypełniony i podpisany wniosek rekrutacyjny wraz z kopiami dokumentów możesz przesłać także na nasz adres: Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych, Al. Kasztanowa 4A, 30-227 Kraków.

Uwaga! Wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na staż.

KROK DRUGI:

Komisja Certyfikacyjna analizuje Twój wniosek, weryfikuje dołączone do wniosku dokumenty i umieszcza imię i nazwisko kandydata w wykazie terapeutów – stażystów po spełnieniu następujących warunków:

  • przyjęciu kandydata na staż terapeutyczny przez superwizora wiodącego,
  • wyrażeniu zgody na umieszczenie danych osobowych na liście terapeutów – stażystów i przetwarzanie tych danych przez Stowarzyszenie zgodnie z RODO.

KROK TRZECI:

Wybierasz superwizora wiodącego spośród certyfikowanych superwizorów relacyjno-rozwojowych ujętych w wykazie superwizorów (Superwizorzy i terapeuci* – Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych) i kontaktujesz się z nim, w celu zaplanowania pierwszych superwizji
i ustalenia Twojego Indywidualnego Planu Rozwoju, co jest równoznaczne z przyjęciem Ciebie na staż.

Komisja Certyfikacyjna (po przyjęciu na staż przez superwizora wiodącego) umieści Twoje nazwisko w wykazie terapeutów – stażystów.

KROK CZWARTY:

Wraz z wybranym przez siebie superwizorem wiodącym opracujecie Indywidualny Plan Rozwoju, który zawierać będzie zapis wymogów formalnych i merytorycznych. Indywidualny Plan Rozwoju w trakcie stażu może ulegać modyfikacji.

Na każdym etapie stażu masz prawo zmienić superwizora lub superwizorów, występując z wnioskiem do Komisji Certyfikacyjnej.

Superwizor również ma prawo rozwiązać staż terapeutyczny, w sytuacji braku przekonania o możliwości uzyskania przez kandydata jego rekomendacji. Terapeuta – stażysta, który nie uzyskał pozytywnej rekomendacji może nadal ubiegać się o przyznanie certyfikatu pod warunkiem, że dwóch innych superwizorów z wykazu podejmie się prowadzenia jego stażu.

KROK PIĄTY:

Certyfikat terapeuty relacyjno-rozwojowego przyznawany jest na wniosek zainteresowanego, po przedstawieniu przez niego rekomendacji superwizora wiodącego i wspomagającego.

Po zrealizowaniu indywidualnego planu rozwoju, ukończeniu stażu terapeutycznego i uzyskaniu pozytywnych pisemnych rekomendacji od certyfikowanych superwizorów relacyjno-rozwojowych będziesz mógł wystąpić do Komisji Certyfikacyjnej z wnioskiem o przyznanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego. Komisja Certyfikacyjna, po zapoznaniu się z rekomendacjami potwierdzającymi Twoje kompetencje i umiejętności niezbędne w pracy terapeuty relacyjno-rozwojowego, przyzna Ci Certyfikat terapeuty relacyjno-rozwojowego.

Od tej chwili będziesz mógł posługiwać się tytułem terapeuty relacyjno-rozwojowego.

Nadanie tytułu terapeuty relacyjno-rozwojowego jest równoznaczne z umieszczeniem danych terapeuty w wykazie terapeutów relacyjno-rozwojowych (Superwizorzy i terapeuci* – Stowarzyszenie Terapeutów Relacyjno-Rozwojowych (relacyjno-rozwojowi.pl)).

KROK SZÓSTY:

Certyfikat potwierdzający tytuł terapeuty relacyjno-rozwojowego przyznawany jest na okres 5 lat. Warunkiem przedłużenia ważności certyfikatu jest wystosowanie prośby o jego przedłużenie do Komisji Certyfikacyjnej, a także:

  • dbałość o stałe podnoszenie jakości własnej pracy polegające na odbyciu w ciągu pięciu lat przynajmniej 10 superwizji z superwizorem ujętym w wykazie superwizorów relacyjno-rozwojowych, oraz uczestnictwo w pięciu dowolnych formach kształcenia – konferencjach, szkoleniach, seminariach, wizytach studyjnych, itp. Udział ten musi zostać udokumentowany pisemnym potwierdzeniem przedkładanym Komisji Certyfikacyjnej w momencie składania prośby o przedłużenie ważności certyfikatu,
  • przestrzeganie zasad Kodeksu etycznego terapeutów relacyjno-rozwojowych uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia i zamieszczonego na stronie Stowarzyszenia. Weryfikacja faktu nieprzestrzegania zasad Kodeksu etycznego należy do obowiązków Komisji Certyfikacyjnej, każdorazowo po uzyskaniu informacji na ten temat.

Nieprzestrzeganie powyższych wymagań skutkuje wykreśleniem z wykazu terapeutów relacyjno-rozwojowych, na mocy decyzji Komisji Certyfikacyjnej. Od decyzji Komisji Certyfikacyjnej terapeucie przysługuje odwołanie do Zarządu Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl​

Skip to content