Certyfikowane placówki

Placówki certyfikowane przez nasze stowarzyszenie to instytucje, które swoją pracę edukacyjno-terapeutyczną prowadzą zgodnie z podejściem relacyjno-rozwojowym. W praktyce oznacza to, że zespół terapeutyczny placówki  kieruje się głównymi założeniami opisanymi w dokumencie  „Podejście relacyjno-rozwojowe’ zamieszczonym na naszej stronie. W placówkach tych organizowane będą staże dla osób, które starają się o uzyskanie certyfikatu terapeuty relacyjno-rozwojowego, oraz  wszystkich  zainteresowanych pracą w tym nurcie.

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie

Głównym celem Maltańskiego Centrum Pomocy jest zapewnienie małym dzieciom o zaburzonym rozwoju wysokiej jakości kompleksowej terapii oraz udzielenie wsparcia całej rodzinie. Centrum zajmuje się dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi, fizycznymi, sprzężonymi, wadami genetycznymi i autyzmem. Pomaga rodzicom, którym potrzebne jest wsparcie psychologiczne oraz pomoc w wychowywaniu i skutecznej stymulacji rozwoju dziecka. Za podstawę efektywnych oddziaływań terapeutycznych Centrum uznaje  zbudowanie dobrej relacji z dzieckiem, aby poczuło się bezpieczne, rozumiane i zaangażowane w terapię.

Fundacja FIONA i Spółdzielnia Socjalna FURIA w Poznaniu

Działania Fundacji FIONA skupiają się na szeroko rozumianym wsparciu osób w spektrum, w szczególności młodzieży i dorosłych, ich rodzin oraz najbliższego otoczenia. Naszymi celami są integracja, aktywizacja oraz przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych, osób w spektrum autyzmu i innych wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Jesteśmy również aktywnie zaangażowani w proces kształtowania właściwego obrazu spektrum w przestrzeni społecznej.

Jednym z zadań, jakie sobie postawiliśmy jest również reintegracja społeczno-zawodowa dorosłych osób ze spektrum autyzmu, poprzez powołanie do życia i wsparcie rozwoju Spółdzielni Socjalnej FURIA, wdrażającej autorski model aktywizacji zawodowej osób z autyzmem. Pokazując potencjał i realne osiągnięcia pracujących osób z autyzmem, kształtujemy wizerunek osób ze spektrum autyzmu, pozbawiony krzywdzących i odstraszających stereotypów, oparty o fakty.

Placówki Montessori w Dobrej i Porąbce

Główne cele naszej pracy to wspieranie rozwoju i maksymalne wykorzystywanie własnego potencjału każdego z podopiecznych w dążeniu do samodzielności oraz umiejętności podejmowania wyborów. Budując zespół nauczycieli i wychowawców, stawiamy przede wszystkim na otwartość na dziecko, ciepło wewnętrzne i chęć ustawicznego doskonalenia się. Nauczyciel jest przede wszystkim przewodnikiem wspierającym jego rozwój na wszystkich możliwych płaszczyznach. 

Placówki w Dobrej i Porąbce mają jeden wspólny organ prowadzący i wspólne kierownictwo.  

Warsztat Terapii Zajęciowej Krzemień w Poznaniu

W pracowniach Warsztatu Terapii Zajęciowej „Krzemień” od wielu lat spotyka się grupa dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym założeniem pracy jest indywidualne podejście do każdej osoby i uruchamianie drzemiącego w niej  potencjału. Na dobór wykonywanego w Krzemieniu zajęcia, najistotniejszy wpływ mają posiadane przez uczestnika zdolności, a nie ograniczenia. Dlatego dla jednych uczestników największą szansą na osiąganie sukcesów jest nabywanie umiejętności zawodowych wymagających precyzji, a dla innych  rozwój artystyczny, w którym oprócz talentu potrzeba jeszcze odrobiny wyobraźni i niekonwencjonalnych pomysłów.

Praca terapeutyczna w „Krzemieniu” koncentruje się przede wszystkim wokół wspierania w samodzielności i niezależności ludzi z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj doświadczają dorosłości, dowiadują się, że mogą być aktywni w różnych sferach życia i kreować własną rzeczywistość. Zachęcamy ich do uczestniczenia w życiu społecznym, towarzyszymy w nowych, jeszcze budzących lęk sytuacjach. Konsekwentnie nie wyręczamy lecz podążamy za osobą, gotowi odpowiadać na pytania, które stawia sobie sama.

OREW Stara Wozownia w Pruszczu Gdańskim

Placówka prowadzona jest przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pruszczu Gdańskim. To niepubliczna, specjalistyczna placówka edukacyjna, w której od 2002 r. obowiązek szkolny realizują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim (od 3 do 25 roku życia) i niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym i umiarkowanym ze sprzężeniami (od 3 do 24 roku życia)..

Kadra OREW przygotowana jest do pracy z uczniem – niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu głębokim oraz umiarkowanym i znacznym z współwystępującymi zaburzeniami rozwojowymi, tj. niepełnosprawnością ruchową, zaburzeniami narządów zmysłów, m.in. wzroku, słuchu, autyzmem i zespołami genetycznymi.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców naszych uczniów, prowadzimy:

 • zajęcia otwarte dla rodziców
 • liczne spotkania integracyjne, w tym zajęcia warsztatowe
 • udział wraz ze swoimi dziećmi w wyjazdach i okolicznościowych imprezach integracyjnych
 • konsultacje ze specjalistami z Placówki
 • pomoc w załatwianiu konsultacji medycznych dla naszych uczniów.

ORW w Szklanej

Celem pracy ORW w Szklanej jest stworzenie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami i autyzmem optymalnie korzystnych warunków dla prawidłowego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i fizycznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich indywidualne możliwości, po przez:

 • włączanie do życia w społeczeństwie w celu zmniejszenia poczucia osamotnienia, frustracji i izolacji, jakiego dzieci młodzież często doświadczają w kontaktach ze społeczeństwem;
 • uczenie dzieci i młodzieży radosnej zabawy, nauczanie współżycia i współdziałania z kolegami;
 • poszanowanie wytworów pracy własnej i innych osób, kształtowanie uczuć sympatii, przywiązania i życzliwości;
 • kształtowanie poczucia wartości własnej osoby, podnoszenie samooceny, motywowanie wychowanków do maksymalnego wykorzystania własnych możliwości;
 • zapewnienie wychowankom poczucia bezpieczeństwa, spokoju;
 • zaspokojenie potrzeby bliskości, miłości i ciepła – przekonanie, że jest potrzebne i kochane;
 • pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w opiece i wychowaniu dziecka oraz współpraca pomiędzy placówką a rodziną wychowanka.

Stowarzyszenie terapeutów Relacyjno-rozwojowych

Aleja Kasztanowa 4A

30-227 Kraków

biuro@relacyjno-rozwojowi.pl​

Skip to content